ALGEMENE LEVERINGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN & VERWERKERSOVEREENKOMST

MR ACADEMIE

DEEL I: ALGEMEEN

Artikel 1: Inleiding & Definities

1.1    Door middel van het aanmaken van het Account sluit u een Overeenkomst met MR Academie onder de voorwaarden zoals hierna genoemd:

 1. MR Academie heeft een online academie ontwikkeld voor medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs;
 2. Klant wenst gebruik te maken van de Academie;
 3. MR Academie en Klant hebben overeenstemming bereikt over het gebruik van de Academie en leggen de afspraken en voorwaarden vast in de Overeenkomst.

1.2    In de Voorwaarden hebben de volgende termen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

Academie: de online omgeving die MR Academie aan Klant levert en in hoofdzaak bestaat uit het beschikbaar stellen en volgen van trainingsprogramma’s;

Account: de persoonlijke omgeving van de Deelnemer waartoe toegang wordt verkregen door het gebruik van Inloggegevens;

Annex: aanhangsel bij de Verwerkersovereenkomst, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de Verwerkersovereenkomst;

Content: alle informatie in welke vorm dan ook zoals gegevens, documenten en materialen, die door MR Academie op enigerlei wijze via de Academie ter beschikking worden gesteld of uitgewisseld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: video’s, tekstdocumenten, slideshares, feedback, toetsvragen, audio, presentaties en persoonsgegevens;

Deelnemer: natuurlijke persoon die is geselecteerd door de Klant om gebruik te maken van de Academie en die deel uitmaakt van de medezeggenschapsraad die de Klant inschrijft bij de Academie;

Inloggegevens: de inlognaam en het wachtwoord, waarmee toegang wordt verkregen tot het Klantaccount respectievelijk het Account om gebruik te kunnen maken van de Academie;

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede verwante rechten zoals rechten op knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties;

Klant: de organisatie die de Overeenkomst sluit met MR Academie om een of meerdere medezeggenschapsraden te abonneren op de Academie;

Klantaccount: het administratief account van de Klant waartoe toegang wordt verkregen door het gebruik van de Inloggegevens en waarmee het gebruik van de Academie en de Accounts kan worden beheerd;

MR Academie: MR Academie is een handelsnaam van de VOO, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40530001;

Overeenkomst: het contract gesloten tussen de Klant en MR Academie. De Voorwaarden maken hiervan onderdeel uit;

Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 1 AVG;

Privacybeleid: het privacybeleid van MR Academie dat te vinden is op www.mracademie.nl/privacy;

Sub Verwerker: de door Verwerker ingeschakelde onderaannemer, die in het kader van de Verwerkersovereenkomst Persoonsgegevens Verwerkt voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 28 lid 4 AVG;

Verwerken: het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 2 AVG;

Verwerker: MR Academie;

Verwerkersovereenkomst: deel III van de Voorwaarden;

Verwerkingsverantwoordelijke: Klant;

Voorwaarden: onderhavige Algemene Leverings- en Gebruiksvoorwaarden & Verwerkersovereenkomst MR Academie;

 

DEEL II: ALGEMENE LEVERINGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Artikel 2: Algemeen

2.1    De Voorwaarden bevatten de afspraken en voorwaarden voor het leveren van de Academie (door MR Academie aan de Klant) en het gebruik van de Academie (door de Klant en de Deelnemer).

2.2    De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door MR Academie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3    De Overeenkomst tussen MR Academie en de Klant komt tot stand en de toepasselijkheid van de Voorwaarden wordt bevestigd doordat de Klant het online inschrijfformulier op www.mracademie.nl invult. Bij inschrijving geeft de Klant aan uit hoeveel leden de medezeggenschapsraad die hij aanmeldt bestaat.

 

Artikel 3: De Academie

3.1    Het leveren van Academie door MR Academie bestaat in hoofdzaak uit het online beschikbaar stellen van e-learning trainingsprogramma’s, schriftelijke informatie en ondersteuning in de vorm van een helpdesk met deskundigen.

3.2    MR Academie zal zich naar beste kunnen inspannen om de Academie beschikbaar te hebben en te houden. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting.

3.3    De Klant kan de Academie gebruiken door middel van het Klantaccount. De Klant is ervoor verantwoordelijk om bij de eerste inlog een wachtwoord in te stellen conform haar interne wachtwoordbeleid.

3.4    De Klant kan voor iedere Deelnemer een Account creëren door de naam en het e-mailadres van de Deelnemer in te voeren. De Deelnemer ontvangt vervolgens een e-mail waarin wordt uitgelegd hoe de Deelnemer op zijn eigen Account kan inloggen.

3.5    De Klant staat ervoor in dat de Deelnemers te allen tijde handelen in overeenstemming met hetgeen in de Voorwaarden is bepaald en zal hen minimaal dezelfde verplichtingen opleggen voor het gebruik van de Academie zoals is vastgelegd in de Voorwaarden.

3.6    De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de keuze van de Inloggegevens door de Deelnemer en ieder gebruik dat van het Account door de Deelnemer wordt gemaakt. Zodra de Klant weet of vermoedt dat de Inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van het Klantaccount of een Account, dient de Klant MR Academie daarvan onverwijld in kennis te stellen en de nodige maatregelen te treffen om onbevoegde toegang te voorkomen. MR Academie is in dit geval gerechtigd het Klantaccount of het Account (tijdelijk) te blokkeren.

3.7     De Klant en/of de Deelnemer mogen (het gebruik en/of de toegang tot) de Academie niet doorverkopen of op wat voor wijze dan ook beschikbaar stellen aan derden.

3.8    MR Academie is zonder op enige wijze aansprakelijk te worden, gerechtigd om:

 1. procedurele en/of technische aanpassingen en/of verbeteringen in de Academie aan te brengen;
 2. het Klantaccount en/of Account tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken indien dit naar het oordeel van MR Academie noodzakelijk is. Bijvoorbeeld ten behoeve van preventief, correctief of adaptief onderhoud. MR Academie stelt de Klant zo spoedig als mogelijk in kennis van de tijdelijke buitengebruikstelling en/of het tijdelijke beperkte gebruik van de Academie.

3.9    MR Academie garandeert niet dat de Academie vrij van gebreken is en zonder onderbrekingen zal werken. MR Academie garandeert voorts niet dat het gebruik van de Academie bepaalde resultaten tot gevolg heeft en de verstrekte informatie juist en volledig is.

3.10   Het gebruik van Academie is te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant vrijwaart MR Academie voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Academie door de Klant en/of Deelnemer op enigerlei wijze onrechtmatig is en alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van de Voorwaarden door de Klant en/of de Deelnemer.

 

Artikel 4: Verantwoordelijkheden Klant

4.1    Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Academie mogelijk te maken, waaronder maar niet beperkt tot het aanschaffen en/of adequaat functioneren van de infrastructuur van Klant en het tijdig verstrekken van benodigde gegevens en documenten. Indien de Klant niet voldoet aan hetgeen in de vorige zin is bepaald, heeft MR Academie het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van MR Academie in rekening te brengen, één en ander onverminderd het recht van MR Academie tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

4.2    De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Academie door de Klant en Deelnemers. De Klant draagt zelf zorg voor de ingebruikneming van de Academie, de juiste instellingen van de Academie en de juiste keuze van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan.

4.3    De Klant is verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van de nauwkeurigheid en volledigheid van de resultaten van de Academie en de door gebruikmaking van de Academie gegenereerde trainingen, analyses, scores, toetsen en toetsresultaten.

 

Artikel 5: Eigen content

5.1    De Academie maakt het mogelijk om eigen content te ontwikkelen. Deze eigen content wordt gebruikt door de Deelnemers en kan worden bewaard in het archief van de Academie. De Klant, en voor zover daarvoor toestemming is verleend door de Klant; de Deelnemer, hebben uitsluitend toegang tot de eigen omgeving van de Klant in het archief van de Academie en hebben geen toegang tot de omgeving in het archief van andere klanten.

5.2    Naast de Content, heeft de Klant de mogelijkheid om via de Academie ook eigen content op te slaan en met de Deelnemers te delen. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen content. Het is niet toegestaan om content te plaatsen:

 1. die naar de mening van MR Academie discriminerend is of anderszins kwetsend of ongepast wordt bevonden;
 2. die oproept tot geweld of het lastigvallen van een ander of anderen;
 3. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van een ander of anderen;
 4. die naar de mening van MR Academie in strijd is met de goede zede of smaak, gewelddadig of ongepast seksistisch is en/of een hyperlink bevat naar pornografisch materiaal;
 5. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd of ter beschikking worden gesteld en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen zonder toestemming ter beschikking worden gesteld;
 6. waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd;
 7. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
 8. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen en/of de computersystemen van MR Academie te omzeilen;
 9. die een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Academie/MR Academie legt of de functionaliteiten van de Academie belemmeren;
 10. die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren bij MR Academie betrokken te zijn;
 11. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële doeleinden;
 12. die naar de mening van MR Academie op enige andere wijze als indiscreet of incorrect wordt bevonden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot petities, loterijen, wedstrijden, piramide spelen of foto’s, video’s, opmerkingen statistieken of beeltenissen van anderen zonder zijn of haar toestemming;
 13. die in strijd is met de Overeenkomst, het Privacybeleid van MR Academie en/of andere geldende wet- en regelgeving;
 14. die inbreuk maakt op de rechten van MR Academie en/of derden;
 15. die op enigerlei andere wijze onrechtmatig is; of
 16. die de belangen en/of goede naam van MR Academie kan schaden.

5.3     MR Academie is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Academie, waaronder het plaatsen en gebruiken van eigen content zoals genoemd in artikel 5.2. MR Academie is slechts gehouden om, al dan niet na ontvangst van een melding, onmiskenbaar onrechtmatige eigen content te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten. Daartoe zal MR Academie, daar waar mogelijk, eerst in overleg treden met de Klant, alvorens over te gaan tot blokkering van eigen content of stopzetting van een activiteit.

5.4     MR Academie behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van eigen content of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan MR Academie bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

5.5    Het voorgaande geldt op gelijke voet voor content die via de chatfunctie in de Academie ter beschikking wordt gesteld of uitgewisseld.

 

Artikel 6: Vergoeding

6.1    Voor het gebruik van de Academie, is de Klant een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding op abonnementsbasis. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de looptijd van het abonnement en het aantal Deelnemers. Een overzicht van de abonnementsvormen en de prijslijst is te vinden op de website van de Academie.

6.2    De vergoeding is telkens vooraf verschuldigd.

6.3    MR Academie is gerechtigd de gehanteerde prijzen op ieder moment te wijzigen. MR Academie zal de Klant hiervan ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant het niet eens is met de verhoging van de prijs kan hij de Overeenkomst binnen 14 dagen na aankondiging van de prijsstijging beëindigen per de datum waarop de prijsstijging zou gelden, met inachtneming van artikel 11.

6.4    Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is MR Academie gerechtigd de gehanteerde prijzen jaarlijks met maximaal 5 % te verhogen, zonder dat de Klant daardoor het recht krijgt om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

6.5    Bij niet (tijdige of volledige) betaling, is Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Klant rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.

6.6    Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan MR Academie de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door MR Academie gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van Klant.

6.7    Klachten met betrekking tot de Academie of MR Academie schorten de betalingsverplichting niet op. MR Academie is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 7: Privacy

7.1    In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zal MR Academie persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor Klant verwerken. Partijen komen overeen dat, voor zover MR Academie persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Klant, MR Academie is aan te merken als verwerker in de zin van de AVG en de Klant als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten 

8.1    Alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Academie, waaronder maar niet beperkt tot de software inclusief voorbereidend materiaal zoals handleidingen, de website of andere informatie en materialen die MR Academie aan de Klant en/of Deelnemer ter beschikking stelt, berusten uitsluitend bij MR Academie of haar licentiegevers.

8.2    Op voorwaarde dat de Klant voldoet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder in ieder geval zijn betalingsverplichtingen, verleent MR Academie aan Klant een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om op afstand toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Academie in overeenstemming met de Voorwaarden.

8.3    Klant kan het gebruiksrecht als in het vorige lid bedoeld sub-licentieren aan Deelnemers door Accounts aan te maken en Deelnemers toe te voegen.

8.4    Behoudens voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Klant de software die ten grondslag ligt aan de Academie niet wijzigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen op de software. Het is Klant evenmin toegestaan om enige actie te ondernemen met als doel of strekking de broncode van de software te achterhalen of verkrijgen alsmede om derden in te schakelen of behulpzaam te zijn bij dergelijke acties of om enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van werken.

8.5    Het is MR Academie toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar Intellectuele Eigendomsrechten. Indien MR Academie door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8.6    Door gebruik te maken van de Academie verleent de Klant MR Academie automatisch een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken en reproduceren van de intellectuele eigendomsrechten van de Klant, voor zover dit in verband met de Academie noodzakelijk is. De Klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is deze licentie te verlenen aan MR Academie.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1    De aansprakelijkheid van MR Academie voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door MR Academie, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De totale aansprakelijkheid van MR Academie ter zake van directe schade is niet meer dan het totale bedrag dat Klant aan MR Academie uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de zes (6) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (exclusief BTW). De totale aansprakelijkheid van MR Academie is echter in geen geval hoger dan € 2.000,- (exclusief BTW, zegge: tweeduizend euro).

9.2     “Directe schade” betekent uitsluitend:

 1. zaakschade;
 2. redelijkerwijs door de Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
 3. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover de Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst.

9.3    MR Academie is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in artikel 9.2, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of de Klant MR Academie in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.

9.4     MR Academie is nimmer aansprakelijk voor diensten die geleverd worden door toeleveranciers van MR Academie.

9.5     MR Academie is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van Overmacht, zie artikel 10.

9.6    De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van MR Academie of haar bestuurders.

9.7     De aansprakelijkheid van MR Academie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever MR Academie onverwijld deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MR Academie ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MR Academie in staat is om daarop adequaat te reageren.

9.8    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MR Academie meldt. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen krachtens de Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1 MR Academie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (“Overmacht”).

10.2   Onder Overmacht wordt mede verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MR Academie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MR Academie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, syn flood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service-attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat MR Academie door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van MR Academie kan worden gevergd.

10.3   MR Academie kan gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 60 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4   Voor zover MR Academie ten tijde van het intreden van Overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MR Academie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart in rekening te brengen. Klant is gehouden de rekening te betalen.

 

Artikel 11: Duur en beëindiging

11.1   De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de duur van een kalenderjaar (dus van 1 januari t/m 31 december) en de Overeenkomst wordt telkens (behoudens in geval van opzegging) stilzwijgend verlengd met een kalenderjaar. Partijen kunnen de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden opzeggen tegen het einde van de lopende contractsperiode.

11.2   Indien de Overeenkomst wordt ontbonden wegens een tekortkoming van één der partijen, zullen de prestaties die de Klant op het moment van ontbinding reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die MR Academie vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3   MR Academie komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien Klant – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd, indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt.

11.4   MR Academie zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding.

11.5   Het recht van de Klant en Deelnemers tot gebruik van en toegang tot de Academie vervalt in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst, van rechtswege.

11.6   Indien de Klant niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst, is MR Academie gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of op te zeggen. Deze bepaling laat onverminderd het recht van MR Academie tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

11.7   Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, verwijdert MR Academie het Klantaccount, de Accounts en de eigen content (van Klant en/of de Deelnemers). MR Academie is niet gehouden om enige content of informatie te verstrekken of dergelijke informatie te converteren of te exporteren. De licentie als bedoeld in artikel 8.6, blijft na beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht en toepassing.

11.8   De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

 

Artikel 12: Geheimhouding 

12.1   Partijen zullen alle informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 13: Varia

13.1   Informatie en mededelingen op de website van MR Academie en binnen de Academie zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.

13.2   Waar in de Overeenkomst gesproken wordt over ‘schriftelijk’ wordt daaronder ook een e-mail verstaan.

13.3   Klant verklaart dat hij bevoegd is om de Overeenkomst te sluiten.

13.4   De Klant is er mee akkoord dat MR Academie de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van de Klant, aan een derde kan overdragen. Indien de Klant de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wil overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van MR Academie vereist.

13.5   Op de Overeenkomst en het gebruik van de Academie is Nederlandse recht van toepassing.

13.6   Alle geschillen, welke tussen MR Academie en de Klant mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter in Amsterdam.

 

DEEL III: VERWERKERSOVEREENKOMST

 

Artikel 14: Algemeen

14.1 De Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Overeenkomst. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat hij de Verwerkersovereenkomst mag sluiten.

14.2   De bepalingen uit de Overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de Verwerkersovereenkomst. Voor zover er in de Overeenkomst bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen en deze strijdig zijn met de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 15: Verwerkingsverantwoordelijke voor en Verwerker van de gegevens

15.1   Verwerker verbindt zich in het kader van de Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke om Persoonsgegevens te Verwerken. Een overzicht van het soort Persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de doelen waarvoor de Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt, is opgenomen in Annex 1.

15.2   Verwerkingsverantwoordelijke is aansprakelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en garandeert dat de opdracht tot Verwerking van die Persoonsgegevens in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken van derden, in het bijzonder van de toezichthouder, welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven van deze garantie.

15.3   Verwerker verbindt zich uitsluitend persoonsgegevens te Verwerken ten behoeve van de in de Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Verwerker garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke, geen gebruik zal maken van de Persoonsgegevens die in het kader van de Verwerkersovereenkomst worden Verwerkt, tenzij een op de Verwerker van toepassing zijnde wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

 

Artikel 16: Technische en organisatorische voorzieningen

16.1   Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de aard van de verwerking en voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Verwerker zal in ieder geval maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking.

16.2   De door Verwerker genomen technische en organisatorische maatregelen staan beschreven in Annex 2. Verwerkingsverantwoordelijke erkent kennis te hebben genomen van de betreffende maatregelen en door ondertekening van de Verwerkersovereenkomst gaat Verwerkingsverantwoordelijke akkoord met de door Verwerker genomen maatregelen.

 

Artikel 17: Vertrouwelijkheid

17.1   Verwerker zal haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring – al dan niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers – laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens.

 

Artikel 18: Gegevensverwerking buiten Nederland

18.1   Het overbrengen van Persoonsgegevens door Verwerker buiten de Europese Economische Ruimte is alleen toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen.

 

Artikel 19: Derden en onderaannemers  

19.1   Het is Verwerker toegestaan om in het kader van de Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst gebruik te maken Sub Verwerkers, zoals opgenomen in Annex 3. Indien Verwerker een andere Sub Verwerker wenst in te schakelen, zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke inlichten over de beoogde veranderingen. Verwerkingsverantwoordelijke dient binnen 5 werkdagen bezwaar te maken tegen deze veranderingen. Verwerker zal binnen 4 werkdagen reageren op het bezwaar van Verwerkingsverantwoordelijke.

19.2   Verwerker verplicht iedere Sub Verwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens welke verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 20: Aansprakelijkheid

20.1   Ten aanzien van de aansprakelijkheid van Verwerker onder de Verwerkersovereenkomst alsmede ten aanzien van de in de Verwerkersovereenkomst opgenomen vrijwaringsverplichtingen voor Verwerker, geldt onverkort de in onder meer artikel 9 van de Voorwaarden opgenomen regeling inzake de beperking van aansprakelijkheid.

20.2   Onverminderd artikel 20.1 van de Verwerkersovereenkomst, is Verwerker slechts aansprakelijk voor de schade die door de Verwerking is veroorzaakt wanneer bij deze Verwerking niet is voldaan aan specifiek tot Verwerker gerichte verplichtingen op grond van de AVG of indien in strijd met de rechtmatige instructies van Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.

 

Artikel 21: Incidenten

21.1   Indien Verwerker kennis krijgt van een incident dat een (wezenlijke) impact kan hebben op de beveiliging van Persoonsgegevens, zal zij i) Verwerkingsverantwoordelijke daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen en ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen of te beperken.

21.2   Verwerker zal, voor zover redelijk, haar medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde incident.

21.3   Verwerker zal, voor zover redelijk, Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende meldplicht ten aanzien van de inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en/of de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 33, lid 3 en 34, lid 1 AVG. Verwerker is nimmer gehouden tot het zelfstandig verrichten van een melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de AP en/of de betrokkene.

21.4 Verwerker is nimmer aansprakelijk voor de (correcte en/of tijdige uitvoering van de) op Verwerkingsverantwoordelijke rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

 

Artikel 22: Bijstand aan Verwerkingsverantwoordelijke

22.1   Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van de rechten van een betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (artikle 15 AVG), rectificatie (artikle 16 AVG), gegevenswissing (artikle 17 AVG), beperking (artikle 18 AVG), overdraagbaarheid (artikle 20 AVG) en het recht van bezwaar (artikle 21 en 22 AVG). Verwerker zal een klacht of een verzoek van een betrokkene met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zo snel mogelijk doorsturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. Verwerker is gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn met de medewerking, in rekening te brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.

22.2   Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (artikel 35 en 36 AVG) uit te voeren.

22.3.  Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat Verwerker voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG. Voorts zal Verwerker op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke audits, waaronder inspecties, door Verwerkingsverantwoordelijke of een door Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maken en eraan bijdragen. Indien de Verwerker van mening is dat een instructie in verband met het bepaalde in dit artikellid een inbreuk oplevert op de AVG of op andere op haar van toepassing zijnde privacywetgeving, stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis.

22.4   Verwerker is gerechtigd de eventuele kosten die met het bepaalde uit artikel 9.3 gemoeid zijn, in rekening te brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 23: Beëindiging & Varia

23.1   Ten aanzien van opzegging en/of ontbinding van de Verwerkersovereenkomst, gelden de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst. Onverminderd de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst, zal de Verwerker op eerste verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke alle Persoonsgegevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij Verwerker wettelijk verplicht is (delen van) de Persoonsgegevens op te blijven slaan.

23.2   Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens voor Verwerker.

23.3   Verwerkingsverantwoordelijke verklaart dat hij bevoegd is de Verwerkersovereenkomst te sluiten.

23.4   De verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging te overleven, blijven ook na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst van kracht.

23.5     De rechtskeuze en bevoegde rechter komen overeen met het bepaalde in de Overeenkomst.

LEVERINGSVOORWAARDEN DIENSTVERLENING MR ACADEMIE

Deze leveringsvoorwaarden dienstverlening MR Academie gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen de MR Academie en opdrachtgevers, dan wel hun rechtsopvolgers, met uitzondering van de overeenkomst en dienstverlening in het kader van een abonnement dat een medezeggenschapsraad kan nemen op MR Academie. Daarop zijn de algemene leverings- en gebruiksvoorwaarden en verwerkersovereenkomst MR Academie van toepassing.

 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, die aan MR Academie opdracht geeft tot het uitvoeren van een of meer diensten.
  b. Diensten: het geven van ouderavonden, cursussen, advies, voorlichting, coaching, workshops, organiseren van personeelsdagen en/of de ontwikkeling van producten.
  c. Opdrachtnemer: MR Academie te Bussum.
  d. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deel neemt aan een van de trainingen, cursussen of workshops van MR Academie.

Cursusinschrijvingen of opdracht tot dienstverlening

 1. Opdrachtaanvaarding
  Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door:
  – Het aanvragen van diensten per post, e-mail of via de website, die door MR Academie schriftelijke bevestigd wordt;
  – Het verstrekken van een mondelinge opdrachtbevestiging, die door MR Academie schriftelijk bevestigd wordt.
  – Het ondertekenen en retourneren van een door MR Academie aan de opdrachtgever uitgebrachte offerte. De door MR Academie uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van een maand.
  – Het schriftelijk of via een formulier op de website inschrijven voor een training.
 2. Annulering
  MR Academie kan besluiten een open cursus, congres/symposium e.d. te annuleren, bijvoorbeeld wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter in beginsel nooit binnen een termijn van drie werkdagen voorafgaand aan een cursus en tien werkdagen voorafgaand aan een congres/symposium. Nadien kan door MR Academie alleen nog geannuleerd worden wegens calamiteit. Hierbij kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding. In overleg tussen MR Academie en opdrachtgever/deelnemer wordt in een dergelijk geval gezocht naar een voor beide zijden reële oplossing. Wanneer een deelnemer zelf niet naar een cursus open inschrijving kan komen, bestaat de mogelijkheid een ander persoon in de plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. De deelnemer dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moet MR Academie minstens 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail hebben ontvangen.
 3. Overmacht deelnemer
  In geval van overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtsituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal MR Academie aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval beoordelen of (een deel van) restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van MR Academie, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. MR Academie is echter nimmer verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.
 4. Annuleringsvoorwaarden
  Als de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging of annulering van een opdracht overgaat, dan dient dit altijd schriftelijk aan MR Academie te worden gemeld. Bij ouderavonden, cursussen, maatwerktrainingen, voorlichting, coaching, workshops en adviezen in algemene zin, brengt MR Academie in het geval van annulering of beëindiging door de opdrachtgever dan wel bij het afmelden en/of niet verschijnen van individuele deelnemers op de cursus om welke reden dan ook (ook ziekte of ongeval), alle afgesproken kosten in rekening. Indien mogelijk wordt binnen het nog beschikbare en niet bestede budget een alternatief programma aangeboden, zulks ter beoordeling van MR Academie.
 5. Betalingen
  Facturering geschiedt direct na inschrijving of totstandkoming van de overeenkomst tot dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Na overschrijding van deze termijn worden de wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening gebracht.
 6. Intellectueel eigendom
  a. Alle modules, hand-outs, modellen en/of technieken die zijn ontwikkeld en/of worden gebruikt in het kader van de opdracht, zijn en blijven intellectueel eigendom van MR Academie.
  b. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgevers, cursisten dan wel anderen, niet toegestaan het (cursus)materiaal te reproduceren
  c. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers aan ons wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en voor zover mogelijk na afloop van een opdracht geretourneerd dan wel vernietigd.
 7. Overige bepalingen
  Voor het overige zijn de bepalingen in de algemene leverings- en gebruiksvoorwaarden en verwerkersovereenkomst MR Academie van toepassing.

Versie 6 april 2020

mr-academie-intro